Vedtægter for Business Djursland

Vedtaget på generalforsamling den 14. marts 2019.

§ 1 Navn og hjemsted

Business Djursland er en medlems- og brugerdrevet forening med hjemsted på Djursland

§ 2 Medlemmer

Som medlem af Business Djursland kan optages organisationer og foreninger, firmaer,
enkeltpersoner og enhver anden med interesse for erhvervsudviklingen på Djursland.
Medlemskab er bindende, indtil det opsiges skriftligt til sekretariatet, og senest 14 dage før
udgangen af et regnskabsår (per 31. december).
Udmelding kan dog ekstraordinært for 2019 ske senest 30. april 2019 grundet
kontingentstigning i 2019.

§ 3 Formål

Business Djursland har til formål at udvikle og vedligeholde erhvervslivet på Djursland.
Til denne målsætning hører bl.a.:
at styrke de eksisterende virksomheder på Djursland
at styrke kompetenceudviklingen på Djursland
at være et centralt organ for erhvervslivet på Djursland
at etablere en bestyrelse og medlemskreds, der aktivt deltager i erhvervs- og
foreningslivet på Djursland
at bidrage med et positivt og dynamisk erhvervsmiljø, der kan understøtte en god
markedsføring af Djursland samt vækst på Djursland
at virke til fremme af samarbejdet med Djurslands kommuner samt regionale og
nationale interessenter.

§ 4 Generalforsamling

Erhvervsforeningens organer er generalforsamlingen og bestyrelsen.
Generalforsamlingen er erhvervsforeningens højeste myndighed. Generalforsamlingen
indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers skriftligt varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

§ 5 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsesformands beretning for det forløbne år
• Regnskabets aflæggelse og godkendelse
• Budget og kontingent fremlægges og godkendes
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelse og 2 suppleanter jf. vedtægterne
• Valg af 1 revisor
• Evt.
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen
senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan gøre indkomne forslag offentligt
tilgængelige.
§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når mindst 3
medlemmer af bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens medlemmer finder det nødvendigt og
skriftligt har anmodet bestyrelsen derom. Indkaldelsen skal angive dagsorden for den
ekstraordinære generalforsamling.

§ 7 Stemmeret

På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem en stemme samt mulighed for at afgive
højst en stemme ved skriftlig fuldmagt.
Medlem er den person, virksomhed eller forening, der på datoen for indkaldelsen har betalt
kontingent.

§ 8 Generalforsamlingens beslutningsevne

En lovlig generalforsamling er altid beslutningsdygtig.
Alle beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal. Dog kræves for vedtægtsændringer
2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Hvis vedtægtsændringer således ikke er
vedtaget med 2/3 flertal, men dog med simpelt stemmeflertal, kan forslaget godkendes på den
følgende såvel ekstraordinære som ordinære generalforsamling med almindeligt stemmeflertal
blandt de fremmødte stemmeberettigede. Til opløsning af erhvervsforeningen kræves
vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med almindeligt stemmeflertal
blandet de fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen

Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 7-9 medlemmer.
5-7 medlemmer vælges af og på generalforsamlingen.
Herudover udpeger LO og DA hvert et medlem til bestyrelsen.
De valgte bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen og afgår/genvælges henholdsvis
med 4 personer i ulige årstal og med 3 personer i lige årstal.
Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten for resten af valgperioden.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende
Hvis bestyrelsen i en valgperiode ikke kan supplere sig selv til et ulige antal, vil formanden
have 2 stemmer ved eventuel afstemning i bestyrelsen.
Suppleanter kan (hvis de ønsker det) deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen kan udarbejde forretningsorden for foreningens virksomhed.

§ 10 Bestyrelsens konstitution

Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med formand, næstformand og kasserer.

§ 11 Repræsentation og hæftelse

Bestyrelsen repræsenterer erhvervsforeningen udadtil. Bestyrelsesmøder indkaldes af
bestyrelsens formand. Møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 2
bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsesmøde afholdes minimum en gang hvert kvartal.
Bestyrelsen eller foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Der skal være tegnet bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 12 Bestyrelsen/udvalgs honorar

Bestyrelsen oppebærer et årligt honorar, der fastsættes på baggrund af et budget udarbejdet
af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen.
Honoraret kan differentieres for de enkelte medlemmer.
Alle medlemmer af bestyrelsen oppebærer ligeledes omkostningsgodtgørelse i henhold til
behørig dokumentation for opgaver pålagt af bestyrelsen.
Omkostningsgodtgørelse kan ligeledes ske i forhold til udvalgsmedlemmer ved behørig
dokumentation.

§ 13 Selvstændige udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte selvstændigt arbejdende udvalg, der evt. kan tiltrædes
af medlemmer uden for erhvervsforeningens kreds.
Bestyrelsens formand eller næstformand har ret til at deltage i udvalgenes møder.

§ 14 Tegningsret

Erhvervsforeningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af
næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 15 Foreningens virke

De til foreningens virke nødvendige beløb tilvejebringes gennem kontingenter og tilskud fra
organisationer, institutioner, enkeltpersoner o.a.
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamling.
Bestyrelsen kan outsource opgaver samt ansætte det personale, den finder nødvendigt til at
forestå foreningens daglige drift og projekter.

§ 16 Regnskab

Erhvervsforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den på
generalforsamlingen valgte revisor.

§ 17  Opløsning

Ved opløsning af erhvervsforeningen anvendes dennes midler efter generalforsamlingens
bestemmelser, som skal være i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 18 Værneting

Værneting for enhver vedrørende Business Djursland opstået eller bestående retlig tvist er
Retten i Randers.